Grupa Badawcza CHEMIA NIEORGANICZNA

Kierownik: dr inż. Joanna Gluzińska
Tel. (32) 231 30 51-54
Tel. kom. +48 513 060 848
e-mail: joanna.gluzinska@ins.lukasiewicz.gov.pl

z-ca Kierownika: dr hab. inż. Barbara Cichy
Tel. (32) 231 30 51-54 w. 182
Tel. kom. +48 604 189 479
e-mail: barbara.cichy@ins.lukasiewicz.gov.pl
 


Obszary badań obecnych i planowanych:

 • Technologie fosforanów i polifosforanów, w tym: amonu, melaminy, potasu, glinu i innych, do różnych zastosowań,
 • Kwas fosforowy i polifosforowy,
 • Nawozy ciekłe, nawozy specjalnego zastosowania,
 • Technologie nieorganicznych soli sodowych,
 • Technologie związków nadtlenowych; wykorzystanie tlenu aktywnego w procesach oczyszczania ścieków i gleby,
 • Środki pomocnicze do tworzyw sztucznych, szczególnie środki uniepalniające, układy pęczniejące, modyfikacje chemiczne, fizyczne i strukturalne prostych i złożonych środków uniepalniających i napełniaczy do tworzyw,
 • Technologie odzysku substancji użytecznych z odpadów stałych i ścieków, technologie unieszkodliwienia odpadów przemysłowych zgodnie ze standardami określonymi w najlepszych dostępnych technikach BAT i zapisach prawnych z obszaru ochrony środowiska,
 • Technologiczne wykorzystanie procesów membranowych,
 • Elektrochemia przemysłowa
 • Opracowanie nowych oraz modernizacja istniejących rozwiązań technologiczno - procesowych dla potrzeb przemysłu chemicznego i pokrewnych, w szczególności takich, jak:
  • zatężanie roztworów,
  • krystalizacja z roztworu,
  • rozdział zawiesin ciał stałych w cieczach,
  • granulacja materiałów sypkich i past,
  • suszenie materiałów stałych,
  • suszenie rozpryskowe roztworów, zawiesin, past,
  • absorpcja gazów
 • Zastosowanie wybranych procesów i operacji jednostkowych do oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów ciekłych z instalacji przemysłu chemicznego (m.in. przemysłu sodowego)
 • Optymalizacja gospodarki cieplnej w procesach przemysłowych
 • Projektowanie technologiczno-procesowe w zakresie Basic Engineering, współpraca z jednostkami projektowymi przy opracowywaniu Detail Engineering
 • Opracowanie nowych produktów nieorganicznych lub nieorganiczno-organicznych o specjalnych projektowanych właściwościach np. nanozwiązki, nanozwiązki na nośnikach nieorganicznych (np. nanosrebro, nanozłoto, nanocynk)
 • Opracowywanie i modernizacja specjalnych związków krzemu, siarki, glinu, fluoru, cyrkonu
 • Opracowywanie metod odzysku substancji użytecznych z odpadów przemysłowych, w tym elektronicznych i elektrycznych

Badania, ekspertyzy i usługi analityczne w zakresie:

 • Analiza termiczna, TG/DTG, DSC,
 • Pomiar powierzchni właściwej metodą BET i analiza całkowitej objętości porów (aparat GEMINI VII Micrometrics)
 • Badania substancji i mieszanin powodujących korozję metali zgodnie z rozporządzeniem CLP
 • Analiza wielkości i kształtu ziaren (kryształów) metodą mikroskopii optycznej
 • Wielkości i stabilności nanozwiązków (nano- i zeta-sizer)
 • Analizy fizykochemiczne:
  • gęstość właściwa, nasypowa, utrząsowa,
  • lepkość, temperatura zapłonu płynów metodą otwartego tygla Clevelanda,
  • czas wiązania i powierzchnia właściwa spoiw,
  • analiza zawartości fluoru
Galeria: