Sekcja Analityczna

Kierownik Sekcji Analitycznej
dr inż. Magdalena Turkowska 
 
Tel. 32 231 30 51 do 54 w. 247 
Tel. kom. +48 500 505 451
e-mail: magdalena.turkowska@ins.lukasiewicz.gov.pl 
 


Działalność naukowo-badawcza:

 • doskonalenie znanych i opracowywanie nowych metod oznaczania analitów,
 • oznaczenia składu chemicznego (makro i mikroelementy),
 • oznaczenia właściwości fizykochemicznych,
 • badania tożsamości, identyfikacja i ocena jakości substancji chemicznych,
 • oznaczanie zawartości związków organicznych (węgla organicznego) w cieczach i ciałach stałych na niskich poziomach wykrywalności,
 • kontrola analityczna procesów technologicznych,
 • opracowywanie i walidacja metodyk badawczych

Działalność usługowa - usługi analityczne
Laboratorium Analityczne wykonuje badania składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych surowców, produktów nieorganicznych, odpadów oraz innych materiałów. W zależności od charakteru matrycy i wymagań stawianych przez Klienta oferta analityczna obejmuje analizę chemiczną jakościową i ilościową analitów na różnym poziomie stężeń, w tym analizy na poziomie śladowym, z wykorzystaniem metod klasycznych i instrumentalnych.

Obszar specjalizacji

 • Analizy produktów przemysłu nieorganicznego i nawozowego; surowców dla przemysłu elektrochemicznego, chemii gospodarczej, farb i lakierów, przemysłu wydobywczego (rudy fosforu, metali, węgla i inne kopaliny),
 • Badania na rzecz ochrony środowiska - ocena jakości ścieków, wód powierzchniowych, gleb, ocena szkodliwości i klasyfikacja odpadów stałych i ciekłych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem,
 • Oznaczanie mikroskładników w matrycach organicznych, takich jak związki i preparaty organiczne oraz plasto i elastomery, kompozyty,
 • Identyfikacja i kontrola jakościowa związków organicznych, badania tożsamości wg Ph Eur,
 • Badania innych próbek na życzenie Klienta

Stosowane techniki pomiarowe

 • Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP-OES),
 • Atomowa spektrometria absorpcyjna w technice zimnych par (analizator rtęci),
 • Spektrometria w podczerwieni (FTIR),
 • Wysokosprawna chromatografia jonowa (HPIC),
 • Analizator całkowitego węgla organicznego działający w oparciu o utlenianie w podwyższonej temperaturze na katalizatorze platynowymi i detekcję w podczerwieni TOC),
 • Metody elektrochemiczne z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych (miareczkowanie potencjometryczne),
 • Techniki klasyczne (wolumetria, grawimetria oraz inne)
Galeria: